Powered by Smartsupp
T: +420 605 285 081, +420 603 284 405 E: info@nadrzenapalivo.cz
0
Řešení energetické krize vytápění a napájení
Výstavba a komplexní servis čerpacích stanic PHM
Komfortní vnitropodnikové ON-LINE tankování
Reklamní, pokladní a bezpečnostní systémy
Optimalizace provozních a logistických nákladů
Jsme Vašim partnerem v ČR i na Slovensku
Ocelové nádrže a normobarické komory Ocelové nádrže a normobarické komory Ocelové nádrže a normobarické komory Výroba plastových nádrží s certifikací Výroba plastových nádrží s certifikací Výroba plastových nádrží s certifikací Pronájem nádrží na naftu a oleje Pronájem nádrží na naftu a oleje Pronájem nádrží na naftu a oleje Revizní činnost a servis (ČSN) Revizní činnost a servis (ČSN) Revizní činnost a servis (ČSN) E-shop prodejna E-shop prodejna E-shop prodejna

Napište nám

Nádrže na palivo

  • Úvod
  • Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 6. 1. 2023

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti NÁDRŽEnaPALIVO.cz (dále jen „prodávající“) upravují právní vztahy při prodeji zboží a služeb (dále jen „zboží“) zákazníkům prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webových stránkách https://www.nadrzenapalivo.cz (dále jen „internetový obchod“) nebo jinými způsoby.

1.2 Sortiment zboží je uveden v aktuálním katalogu zboží prodávajícího (dále jen „katalog“), který je uveřejňován v internetovém obchodě. 

1.3 VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu zboží. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí objednací dokumentací (jejíž obvyklou částí je objednávka a potvrzení objednávky). V otázkách neupravených se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.4 Nedílnou součástí těchto VOP jsou (i) podmínky pro ochranu osobních údajů uvedené na webové stránce https://www.nadrzenapalivo.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/, (ii) vzorové poučení spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy včetně vzorového formuláře uvedené níže v části pro spotřebitele a (iii) popis práv spotřebitele z vadného plnění uvedený níže v části pro spotřebitele.

1.5 Tyto VOP jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit VOP nebo stávající nahradit novými. Nové VOP budou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího https://www.nadrzenapalivo.cz před začátkem jejich účinnosti.

1.6 Kupující spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1 Prodávající před uzavřením smlouvy sděluje kupujícímu, který je spotřebitel, že:

a) údaje o hlavních vlastnostech zboží jsou uvedeny v katalogu zboží;
b) kontaktní údaje prodávajícího jsou NÁDRŽEnaPALIVO.cz, se sídlem na adrese E. Podgorného 149/20, CZ 700 30 Ostrava, IČ 745 42 826, číslo účtu: 5218517339/0800; kontaktním e-mailem pro doručování elektronické pošty je elektronická adresa info@nadrzenapalivo.cz a kontaktním telefonním číslem je +420 605 285 081 nebo +420 603 284 405;
c) náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady ceny;
d) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);
e) nedohodnou-li se smluvní strany jinak, požaduje prodávající úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, a to způsobem podle spotřebitelem vybrané metody úhrady kupní ceny;
f) neuzavírá prostřednictvím internetového obchodu smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
g) ceny zboží jsou v katalogu zveřejněném v internetovém obchodě uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;
h) má právo od smlouvy odstoupit, a to za podmínek uvedených v článku 6 těchto VOP, který je součástí tohoto sdělení;
i) v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu
j) v případě, že má stížnost, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;
k) práva z vadného plnění se plně řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a článkem 4 těchto VOP (včetně popis práv spotřebitele z vadného plnění), který je součástí tohoto sdělení;
l) s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy;
m) živnostenskou kontrolu prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2.2 Údaje podle odst. 2.1 písm. h) a i) VOP poskytuje prodávající spotřebiteli pro lepší přehlednost také prostřednictvím vyplněného vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy a vzorového formuláře uvedených níže.

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Umístěním nabídky prodeje zboží v katalogu vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu (dále jen „smlouvu“) na zboží za podmínek uvedených ve VOP. Veškeré zboží prezentované v katalogu není považováno za návrh na uzavření smlouvy; ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření smlouvy činí až kupující svou objednávkou učiněnou v souladu s těmito VOP. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusí zcela odpovídat reálné podobě zboží, a dále, že obrázky mohou obsahovat i vyobrazení doplňkového zboží, které není předmětem nabídky prodeje.

3.2 Okamžikem doručení elektronické objednávky prodávajícímu vytvořené kupujícím v elektronickém rozhraní internetového obchodu je podán návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího. Smlouva je automaticky uzavřena odesláním potvrzení objednávky (či její části) prodávajícím; od okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím je uzavřena smlouva, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží specifikovaného v objednávce kupujícího, jehož dodání prodávající potvrdil v potvrzení objednávky. V případě, že je objednávka zboží kupujícím provedena jinými komunikačními prostředky než v elektronickém rozhraní internetového obchodu (např. e-mailem nebo telefonicky), zašle prodávající kupujícímu rekapitulaci objednávky v elektronické podobě, jež má povahu potvrzení objednávky; od okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím je uzavřena smlouva. Potvrzení objednávky (vytvořené kupujícím v elektronickém rozhraní internetového obchoduje nebo provedené jinými komunikačními prostředky) je potvrzením o uzavřené smlouvě v textové podobě.

3.3 Podmínkou platnosti objednávky v elektronickém rozhraní internetového obchodu je vyplnění veškerých údajů a náležitostí předepsaných objednávkovým formulářem. Objednávku (návrh smlouvy) včetně všech jejích součástí lze podat pouze v podobě, jak ji vymezuje elektronické rozhraní internetového obchodu. Podmínkou platnosti objednávky provedené jinými komunikačními prostředky je uvedení základních údajů a náležitostí pro určení obsahu smlouvy. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu nebo podané jinými komunikačními prostředky kupující dává prodávajícímu zároveň souhlas se shromažďováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, s jejich archivováním a nakládáním s nimi.

3.4 Odesláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje zejména, že:

a) se seznámil s VOP ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky; zejména, že se seznámil s podmínkami pro ochranu osobních údajů a se sdělením před uzavřením smlouvy pro spotřebitele;

b) podmínky uvedené ve VOP a dalších dokumentech, na které VOP odkazují, plně přijímá a činí je součástí podmínek nabídky na uzavření smlouvy;

c) souhlasí s dalšími podmínkami prodeje a koupě zboží uvedenými v objednávce (zejména kupní cenou zboží, dodacími podmínkami, cenou dopravy apod.).

3.5 Podrobné informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k vyplnění a odeslání objednávky v elektronickém rozhraní internetového obchodu, jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky veškeré údaje zkontrolovat, případně opravit nebo změnit. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko umístěné na konci procesu nákupu zboží upozorňující kupujícího na závazek uhradit kupní cenu.

3.6 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky a její potvrzení si nese každá ze smluvních stran sama. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po nezbytně dlouhou dobu za účelem jejího úspěšného splnění, nejdéle však pěti let od jejího uzavření, a nebude komukoli zpřístupňována.

3.7 Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době objednání zboží. V případě, že se jedná o speciální zboží (např. které musí prodávající objednat od třetí osoby), prodávající kupujícímu po podání nabídky na uzavření smlouvy ze strany kupujícího potvrdí telefonicky nebo e-mailem výši kupní ceny a termín dodání. Výši kupní ceny je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou kupní ceny po podání objednávky nesouhlasí, má se za to, že objednávka byla kupujícím stornována.

3.8 Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy za podmínek a dle termínu uvedeného u dané akce či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s podmínkami akce, dobou platnosti akce, cenou a množstvím zboží, které je možné v akci objednat. Kupující bere na vědomí, že množství zboží v akci, které je možné u prodávajícího objednat, je omezeno množstvím daného zboží, které má prodávající v okamžik učinění objednávky skutečně k dispozici.

3.9 Kupující odesláním objednávky zboží prodávajícímu prohlašuje, že je seznámen s celkovou cenou zboží, které je předmětem jeho nabídky na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, včetně DPH a dalších poplatků, a případnou cenou dopravy a s takovouto cenou plně souhlasí. Balné je již započteno v ceně zboží. Balným se rozumí kontrola kompletnosti zboží a bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě. Cena dopravy a její výše je prodávajícím účtována s ohledem na kupujícím zvolený způsob dodání zboží v objednávce. Výše ceny dopravy zboží, není-li prodávajícím u předmětného zboží uvedeno, že cena dopravy zboží je určována individuálně (zejména s ohledem na druh, hmotnost, objem zboží nebo vzdálenost místa dodání zboží), je doplněna do objednávky kupujícího automaticky poté, co kupující zvolí v průběhu procesu vyplnění objednávky způsob dodání zboží; cena dopravy zboží je součástí celkové kupní ceny podle uzavřené kupní smlouvy. O výši ceny dopravy zboží, která je určována individuálně, je kupující informován prodávajícím bez zbytečného odkladu po podání objednávky zboží. Cena dopravy zboží, která je určována individuálně, odpovídá obvykle účtovaným nákladům na dopravu a je prodávajícím připočtena k celkové kupní ceně podle uzavřené kupní smlouvy. Za podmínek určených prodávajícím v internetovém obchodu prodávající nebude kupujícímu cenu dopravy zboží účtovat.

3.10 Způsob zaplacení kupní ceny zboží prodávajícímu určí kupující v objednávce, a to výběrem z prodávajícím nabízených možností.

3.11 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Dodání zboží kupujícímu bude realizováno způsobem, který určí kupující v objednávce, a to výběrem z prodávajícím nabízených možností.

3.12 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a po úplném zaplacení kupní ceny zboží prodávajícímu.

3.13 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části podle jakékoli kupní smlouvy je prodávající oprávněn bez dalšího pozastavit jakékoli své plnění, a to až do doby úplného uhrazení dlužné částky, s kterou je kupující v prodlení.

3.14 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky v prodlení za každý započatý den prodlení; tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

3.15 Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň (v případě poskytnutí záruky a v případě, že není ke zboží přiložen samostatný záruční list) záručním listem.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

4.1 Prodávající odpovídá za řádné dodání zboží kupujícímu. Případné reklamace vad zboží budou vyřízeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění prostřednictvím popisu práv spotřebitele z vadného plnění uvedeného níže; popis práv spotřebitele z vadného se vztahuje výhradně na spotřebitele.

4.2 Zboží lze reklamovat u prodávajícího na e-mailové adrese info@nadrzenapalivo.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 285 081, +420 603 284 405 nebo jiným způsobem, dle volby kupujícího.

4.3 U vybraného zboží poskytuje prodávající záruku za jakost. Záruční lhůta je uvedena na obalu zboží nebo v průvodní dokumentaci ke zboží nebo na dodacím listu nebo v katalogu. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční lhůta prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace, nikoli až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem. V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje.

4.4 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě a montáži nebo instalaci zboží, která byla provedena pracovníky prodávajícího.

4.5 Odpovědnost za vady a záruka se nevztahuje na následující případy:

a) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;
b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
c) vady vzniklé mechanickým poškozením zboží;
d) vady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí a chemickými a mechanickými vlivy prostředí, do kterého je výrobek určen;
e) vady vzniklé neodbornou instalací, obsluhou, neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží;
f) poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
g) zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.);
h) poškození zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.

4.6 Kupující bere na vědomí, že životnost vybraného zboží je omezena jeho chemickým složením; v takovém případě je na obalu zboží nebo v průvodní dokumentaci ke zboží nebo na dodacím listu uvedena expirační lhůta určující životnost zboží.

5. ZRUŠENÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn smlouvu bez udání důvodu zrušit, a to až do okamžiku předání zboží k přepravě kupujícímu, a to e-mailovou zprávou zaslanou kupujícím na adresu info@nadrzenapalivo.cz. Podmínkou platnosti zrušení smlouvy je uhrazení storno poplatku ze strany kupujícího, a to ve výši, která bude stanovena prodávajícím; do zaplacení storno poplatku není povinen prodávající kupujícímu zboží podle smlouvy dodat. Výše storno poplatku je prodávajícím určena podle výše nákladů, které s plněním smlouvy prodávajícímu vznikly do dne obdržení zrušovacího projevu ze strany kupujícího, nejméně však vždy 15 % z kupní ceny zboží podle smlouvy. Výši storno poplatku oznámí prodávající kupujícímu e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, ze které kupující odeslal zrušovací projev smlouvy. V případě nezaplacení storno poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení e-mailové zprávy se zrušovacím projevem kupujícího smlouva zaniká a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši storno poplatku oznámeného prodávajícím kupujícímu.

5.2 Kupující může do 7 dnů od převzetí zboží požádat prodávajícího o zrušení smlouvy a možnost vrátit dodané zboží. Prodávající však není povinen takové žádosti kupujícího vyhovět. V případě, že prodávající žádosti kupujícího vyhoví, sdělí kupujícímu podmínky zrušení smlouvy a vrácení zboží.

5.3 Kupující, který je spotřebitel, je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v čl. 6 VOP a ve vyplněném vzorovém poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, který tvoří nedílnou součást VOP.

5.4 Smlouvu je prodávající oprávněn bez udání důvodu zrušit, a to až do okamžiku předání zboží k přepravě kupujícímu, a to e-mailovou zprávou zaslanou prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že prodávající není schopen splnit smlouvu v důsledku z důvodu vyšší moci, tj. takových mimořádných a nepředvídaných okolností nezávislých na vůli stran, které se na ně odvolávají, které nebylo možné v době vzniku smlouvy předvídat a které zapříčiní, že prodávající není schopen splnit smlouvu, např. válka, živelné katastrofy, epidemie, vládní zákazy a restrikce, oznámí tuto skutečnost kupujícímu, s tím, že kupující i prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě zrušení smlouvy nebo jejího ukončení odstoupením podle tohoto článku VOP, nemá kupující ani prodávající právo na jakoukoli náhradu škody či jiné újmy po druhé smluvní straně.

5.5 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží nebo jakékoli jiné platby ve prospěch prodávajícího nebo bylo na kupujícího zahájeno insolvenční řízení nebo je kupující v úpadku nebo hrozícím úpadku.

5.6 Prodávající má dále právo od smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na náhradním plnění. V případě, že kupující již zaplatil objednané zboží a odstoupí-li prodávající od smlouvy z důvodu uvedeného v tomto odstavci, vrátí prodávající kupujícímu celou zaplacenou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy kupujícímu. Má se za to, že plnění se stane nemožným i v případě, že zboží, které je předmětem smlouvy, nemá prodávající nebo jeho dodavatelé k dispozici skladem a takové zboží nebude k dispozici ani do konce doby dodání zboží podle smlouvy; o tomto důvodu nemožnosti plnění je prodávající povinen informovat kupujícího e-mailovou zprávou, a to bez zbytečného odkladu ode dne zjištění nemožnosti plnění.

5.7 V případě zrušení smlouvy odstoupením, není povinen prodávající vrátit kupujícímu kupní cenu do doby, než bude prodávajícímu vráceno kupujícím dodané zboží, a to ve stavu, ve kterém bylo kupujícímu dodáno.

6. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

6.1 Kupující spotřebitel má v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (zejm. v elektronickém rozhraní internetového obchodu nebo jinými komunikačními prostředky) do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou osobou (a to převzetím posledního kusu zboží, položky zboží nebo části dodávky). Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 7 dnů, kontaktuje prodávajícího a jakýmkoli jednoznačným prohlášením prodávajícímu uvede, že od smlouvy odstupuje. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře uvedeného níže na poštovní adresu sídla prodávajícího nebo na elektronickou adresu info@nadrzenapalivo.cz nebo jiným doložitelným způsobem. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí vyplněného vzorového formuláře.

6.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu – nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy – zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

6.4 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6.5 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu – nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy – všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.6 Smluvní strany sjednávají, že prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7 Prodávající poskytuje spotřebiteli pro lepší přehlednost také vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy a vzorový formulář uvedené níže, ve kterém je právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem přehledně shrnuto.

6.8 Ustanovení těchto VOP o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 7 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

6.9 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;
f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

7.1 Prodávající má právo odmítnout dle svého uvážení objednávku kupujícího (tj. neprovést její potvrzení), a to zejména pokud kupující opakovaně neplní své závazky odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.

7.2 Prodávající má povinnost dodat zboží dle smlouvy, a to ve lhůtě stanovené v potvrzení objednávky. Není-li v potvrzení objednávky uvedena dodací lhůta a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dodá prodávající kupujícímu zboží, které je v katalogu v internetovém obchodě označeno jako zboží (a) skladem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců ode dne potvrzení objednávky a (b) není skladem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců ode dne potvrzení objednávky. Pokud je kupující spotřebitel, platí, že lhůta dodání zboží je vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy; v případě, že prodávající není schopen tuto lhůtu 30 dnů dodržet (zboží není skladem apod.), upozorní na to kupujícího a sdělí kupujícímu dodací lhůtu zboží; s lhůtou dodání přesahující 30 dnů musí kupující, který je spotřebitel, souhlasit; v případě, že spotřebitel s prodloužením lhůty dodání nevyjádří svůj nesouhlas ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne oznámení nové dodací lhůty ze strany prodávajícího, má se za to, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí.

7.3 Při převzetí zboží předá prodávající kupujícímu daňový doklad k dodanému zboží.

7.4 Spokojenost s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu „Ověřeno zákazníky“. Prodávající je oprávněn tato dotazníky zaslat kupujícímu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, neodmítne kupující zasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je prodávající oprávněn předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího.

8. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

8.1 Kupující je povinen uvést správné a pravdivé informace při registraci a podání objednávky, a to zejména fakturační údaje a místo dodání zboží.

8.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu.

8.3 V případě, že je zboží při převzetí kupujícím v rozporu se smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

8.4 Kupující spotřebitel výslovně žádá, aby v případě, že předmětem dodání podle smlouvy jsou služby, tyto byly poskytnuty prodávajícím před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy podle čl. 6.9 písm. a) těchto VOP.

8.5 Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

9. ZVLÁŠTNÍ AKCE

9.1 Prodávající je dle svého uvážení oprávněn v internetovém obchodě nebo jinak vyhlásit zvláštní akce mající za cíl lépe seznámit potenciální zákazníky se zbožím. K těmto akcím patří např. výpůjčka zboží, poskytnutí zboží zdarma, poskytnutí vzorku apod.

9.2 O podmínkách zvláštní akce informuje prodávající v internetovém obchodě nebo jiným vhodným způsobem. Pokud není stanoveno v podmínkách zvláštní akce jinak, uplatní se na zvláštní akci a vzniklé právní vztahy podmínky těchto VOP, a to s následujícími výjimkami:

a) na zboží poskytnuté či vypůjčené prodávajícím ve zvláštní akci se nevztahuje jakákoli odpovědnost prodávajícího za vady či záruka za jakost;
b) v případě zvláštní akce, v rámci které dochází k výpůjčce zboží ze strany prodávajícího, bude podepsán o převzetí zboží do výpůjčky písemný protokol; podpisem písemného protokolu se prodávající, jakožto půjčitel, a kupující, jakožto vypůjčitel, dohodli, že v případě, že vypůjčitel vypůjčené zboží nevrátí půjčiteli ve lhůtě uvedené v protokolu o převzetí zboží, dochází okamžikem prodlení s vrácením zboží k uzavření smlouvy na vypůjčené zboží s tím, že vypůjčitel je povinen půjčiteli uhradit kupní cenu ve lhůtě 7 dnů.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

10.1 Prodávající a kupující odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením svých povinností.

10.2 Prodávající a kupující se dohodli, že případná škoda způsobená kupujícímu v důsledku prodlení s dodáním či poskytnutím zboží prodávajícím nebo škoda způsobená kupujícímu v souvislosti s vadou zboží, nebude prodávajícím v případě existence povinnosti k její náhradě kupujícímu jakkoli zohledněna; kupující výslovně souhlasí s opětovným jednáním pro nápravu situace prolongací termínu dodání či individuálního postupu 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, považuje se za písemný úkon i úkon učiněný smluvní stranou formou doporučené zásilky, datovou zprávou, faxem nebo e-mailem. V případě učinění písemného úkonu ve formě e-mailové zprávy, jehož povinnou náležitostí je podle těchto VOP i podpis jednající osoby, je písemný úkon řádně učiněn, pokud e-mailová zpráva obsahuje podpis identifikující jednající osobu (tj. název, jméno a příjmení) nebo scan listiny obsahující takový písemný úkon opatřený vlastnoručním podpisem jednající osoby.

11.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3 Smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách https://www.nadrzenapalivo.cz, nejdříve však ode dne 6. 1. 2023.

ČÁST PRO SPOTŘEBITELE

(pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu čl. 1.6 VOP, se tato ustanovení neuplatní)

(A) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

a) uzavření smlouvy;
b) kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží;
c) kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat NÁDRŽEnaPALIVO.cz, se sídlem na adrese E. Podgorného 149/20, CZ 700 30 Ostrava, IČ 745 42 826, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kontaktní e-mail pro doručování elektronické pošty je elektronická adresa info@nadrzenapalivo.cz. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz níže), není to ale vaší povinností. Pokud této možnosti využijete, obratem vám pošleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, stačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu – nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy – všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.3 Zboží bez zbytečného odkladu – nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy – zašlete po předchozí dohodě s prodávajícím na jim sdělenou adresu s patřičným označením, které Vám bude sděleno v průběhu procesu odstoupení písemnou formou

2.4 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.5 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

(B) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
NÁDRŽEnaPALIVO.cz,
se sídlem na adrese E. Podgorného 149/20, CZ 700 30 Ostrava,
IČ 745 42 826 a kontaktním e-mailem pro doručování elektronické pošty info@nadrzenapalivo.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Malíšek,
Tel. +420 605 85 081

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží* / o poskytnutí těchto služeb*
Datum objednání* / datum obdržení*
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud tento formulář posíláte v listinné podobě)
Datum
* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Popis práv spotřebitele z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o chraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

3. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je v souladu s jeho popisem v katalogu (případně technickým listem)
c) a je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

4. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:

a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat;
d) a zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

5. Ustanovení čl. 4 výše se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

6. Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

7. Projeví-li se vada vnbsp;průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, vnbsp;případě, že vadu vytkl oprávněně.

8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou spotřebiteli poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou spotřebiteli poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si zboží po převzetí uchovalo vlastnosti podle čl. 3 a čl. 4 výše, a že bude na jejich dostupnost upozorněn:

a) po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu;
b) po dobu, po kterou to spotřebitel může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.

9. Ustanovení čl. 8 výše neplatí v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

10. Neprovedl-li spotřebitel aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že spotřebitel nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 8 výše, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

11. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě zboží s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může spotřebitel vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má spotřebitel právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady zboží neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat.

12. Má-li zboží vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebitel nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

14. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 13 výše,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

15. Je-li vada věci nevýznamná, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a má se za to, že vada zboží není nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého zboží bylo koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

17. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.

19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 18 výše může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

20. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

21. Zboží lze reklamovat u prodávajícího na e-mailové adrese info@nadrzenapalivo.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 285 081, +420 603 284 405 nebo jiným způsobem, dle volby spotřebitele.

22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však spotřebitel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Naftaři se svědomím!

Zajistěte bezpečnost a úroveň životního prostředí na Vaší čerpací stanici s našimi profesionálními havarijními ochrannými prvky a sorbenty. Kontaktujte nás nyní a objevte širokou nabídku kvalitních produktů, které minimalizují riziko havárií a ochraňují naši planetu. Společně tak budeme stavět na bezpečném a udržitelném provozu Vaší čerpací stanice. Napište nám nebo zavolejte na naše kontaktní údaje a začněte s ochranou nejen Vašeho podnikání.

Technické dotazy a jednotlivá zadání pro pasportizaci ČS PHM prosím směřujte na níže uvedené kontakty nebo si nás přidejte do seznamu partnerů prostřednictvím QR.

 V-CARD QR
Číst více

ReferenceZobrazit všechny reference

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0.00 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík