T: +420 605 285 081, +420 603 284 405 E: info@nadrzenapalivo.cz
0
Řešení energetické krize vytápění a napájení
Výstavba a komplexní servis čerpacích stanic PHM
Komfortní vnitropodnikové ON-LINE tankování
Reklamní, pokladní a bezpečnostní systémy
Optimalizace provozních a logistických nákladů
Jsme Vašim partnerem v ČR i na Slovensku
Ocelové nádrže a normobarické komory Ocelové nádrže a normobarické komory Ocelové nádrže a normobarické komory Výroba plastových nádrží s certifikací Výroba plastových nádrží s certifikací Výroba plastových nádrží s certifikací Pronájem nádrží na naftu a oleje Pronájem nádrží na naftu a oleje Pronájem nádrží na naftu a oleje Revizní činnost a servis (ČSN) Revizní činnost a servis (ČSN) Revizní činnost a servis (ČSN) E-shop prodejna E-shop prodejna E-shop prodejna

Napište nám

Nádrže na palivo

  • Úvod
  • Obchodní a obecné podmínky

Obchodní a obecné podmínky


I. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na prodej zboží obchodní společnosti NÁDRŽE NA PALIVO.CZ (dále také „prodávající“) zákazníkům, kteří jsou podnikatelé ve smyslu ust. § 420 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“). Tyto VOP jsou uveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.nadrzenapalivo.cz a současně jsou obsaženy v katalogu prodávajícího. Objednáním zboží z katalogu prodávajícího zákazník prohlašuje, že je v plném rozsahu seznámen s VOP a akceptuje VOP jako nedílnou součást jednotlivé kupní smlouvy.

II. Sjednání a provedení dodávky zboží 
Zákazník (dále také „kupující“) je oprávněn zboží uvedené v katalogu obchodní společnosti NÁDRŽE NA PALIVO.CZ objednat písemně na adrese sídla prodávajícího nebo elektronicky na e-mailové adrese info@nadrzenapalivo.cz Jednotlivá kupní smlouva se považuje za uzavřenou poskytnutím objednaného zboží kupujícímu nebo písemným či elektronickým potvrzením objednávky. Zboží uvedené v aktuálním katalogu prodávajícího a na internetových stránkách obchodní společnosti NÁDRŽE NA PALIVO.CZ je běžně skladem a zákazník je obdrží do 5 pracovních dnů od objednání. U vybraného zboží je možnost dodání do 48 hodin – žádost o dodání zboží v této zkrácené dodací lhůtě zákazník písemně vyznačí do objednávky. U zboží označeného písmenem D se sjedná dodací lhůta zvláštní dohodou; v těchto případech obdrží zákazník písemné nebo elektronické potvrzení objednávky s uvedením termínu dodání. Cena zboží uvedená v aktuálním katalogu prodávajícího a na jeho internetových stránkách je udávána pro celá balení. Některé druhy zboží lze dodat i po jednotlivých kusech s navýšením ceny o deset procent. Nesjednají-li smluvní strany něco jiného, dopravu zboží zajistí prodávající na místo určení uvedené kupujícím v objednávce, a to vlastní dopravou, zásilkovou službou nebo prostřednictvím jiného dopravce nebo poštou jako obchodní balík. V případě jednorázové objednávky zboží v ceně nad 10 000,- Kč bez DPH zajistí a hradí dopravu na místo dodání v rámci ČR obchodní společnost NÁDRŽE NA PALIVO.CZ.; to platí pouze v případě objednávky za katalogové ceny z aktuálního katalogu. Pokud bude objednávka pouze z kapitoly bezpečnostních značek a na zboží v ceně nižší než 500,- Kč (cena bez DPH a poštovného), prodávající účtuje manipulační poplatek 50,- Kč. V případě objednávky na zboží v ceně do 10 000,- Kč bez DPH hradí kupující dopravní náklady včetně balného podle ceníku dopravců. V případě dopravy do 24 hodin prodávající účtuje expresní příplatek. V případě zaslání zboží na dobírku platí zákazník uvedenou cenu dopravci.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí; pokud se provádí přeprava zboží prostřednictvím dopravce, nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka odevzdáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
S každým výrobkem obdrží zákazník technická data k výrobku s uvedením příslušné atestace a návodu na použití. Hmotnost sorpčních prostředků se může lišit o +/- 10 % oproti katalogovým hodnotám. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na změnu barvy kovových výrobků, skladového příslušenství a norných stěn bez předchozího upozornění. Rozměry protiúnavových a čisticích rohoží jsou dodávány s tolerancí +/- 2 cm.

III. Platební a dodací podmínky
Kupní cena zboží se sjednává podle ceníku prodávajícího platného v den objednání zboží kupujícím. Ceny uvedené v ceníku jsou platné při odběru celého balení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zboží v průběhu platnosti katalogu v případě, že dojde ke změnám výrobních nákladů, zejména pak cen materiálů nebo surovin anebo osobních nákladů. U prvních tří odběrů zboží kupující provede platbu v hotovosti, případně platbu předem na základě vystavené zálohové faktury. U dalších odběrů je možné provádět odběry s bezhotovostní platbou ceny na základě faktury do smluvené výše kupní ceny. Jiný způsob platby je možný jen po vzájemné dohodě. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu v hotovosti při odběru zboží nebo na základě zálohové faktury před dodáním zboží, a to až do výše celé kupní ceny. Standardní lhůta splatnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je 14 dnů ode dne zdanitelného plnění. V případě, že kupující není ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře prodávajícího schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat vedoucího odbytu prodávajícího a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Kupující je oprávněn vrátit fakturu na adresu prodávajícího ve lhůtě splatnosti, pokud faktura neobsahuje náležitosti stanovené pro daňový doklad zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v průvodním dopise, jehož přílohu tvoří vrácená faktura, bude uveden důvod vrácení faktury. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené faktury. Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu zboží (zálohu na kupní cenu zboží) prodávajícímu je splněna dnem připsání předmětné částky na účet prodávajícího, který je uvedený ve faktuře. Při odběru zboží na provozovnách prodávajícího v kupní ceně do 10.000,- Kč, nebude-li sjednáno v konkrétním případě jinak, bude kupní cena zaplacena v hotovosti. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo zálohové faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Po dobu prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží. Až do celkového zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího; kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Smluvní strany sjednávají, že kupující je oprávněn postoupit nebo zastavit svou pohledávku za prodávajícím třetí osobě nebo ve prospěch třetí osoby jen s před-chozím písemným souhlasem prodávajícího. Dále smluvní strany sjednávají, že kupující je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku na pohledávku prodávajícího vyplývající z jednotlivé kupní smlouvy výlučně na základě předchozí písemné dohody s pronajímatelem, nestanoví-li v konkrétním případě občanský zákoník jinak. Prodávající dodá kupujícímu zboží v dohodnutém množství a ve standardní nebo sjednané kvalitě. Pokud balení zboží neumožní dodržet sjednané množství, je prodávající oprávněn dodat zbývající část zboží spolu s nejbližší další dodávkou kupujícímu, bude-li to možné a nesjednají-li smluvní strany něco jiného. Dále si prodávající vyhrazuje v odůvodněných případech možnost dílčích dodávek. Za splnění závazku prodávajícího dodat zboží se považuje převzetí předmětu plnění kupujícím ve výdejním místě prodávajícího nebo předání pověřenou osobou prodávajícího (při použití vlastní dopravy prodávajícího) v místě plnění anebo předání předmětu plnění prvnímu dopravci; na výslovnou žádost kupujícího uvedenou v objednávce prodávající zajistí přepravu zboží na určené místo a jeho odevzdání třetí osobě určené kupujícím. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně (např. není-li v době určené v jednotlivé kupní smlouvě přítomna oprávněná osoba kupujícího k převzetí zboží), nese kupující náklady na opakované dodání v plné výši. V případě expedice zboží na paletách bude cena palety účtována kupujícímu. Jedná se o vratný obal, který je možno do 6 měsíců vrátit. Po vrácení bude cena palety kupujícímu v plné výši dobropisována. Kupující může vrátit paletu pouze nepoškozenou, stejného materiálu a rozměru, jak mu byla se zbožím předána.

IV. Záruka a reklamace
Pokud není v jednotlivé kupní smlouvě dohodnuto nebo v technických datech stanoveno jinak, poskytuje prodávající záruku za jakost zboží po dobu 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle jednotlivé kupní smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Podmínkou uplatnění práv ze záruky je, že kupující zboží užívá předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé použitím jiným způsobem nenese prodávající žádnou odpovědnost. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost (např. v důsledku zásahu třetí osoby nebo neodvratitelné události apod.); to neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Přebírá-li kupující zboží od dopravce, musí zkontrolovat neporušenost obalu a pokud do 24 hodin zjistí případné vady samotného zboží způsobené přepravou, okamžitě oznámí tuto vadu prodávajícímu. Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen vyznačit tuto skutečnost při jeho převzetí v přepravním a dodacím listu, případně jiném dokumentu doprovázejícím zásilku zboží. V této souvislosti platí, že každá viditelná závada na obalu či zboží při přejímce od dopravce musí být uvedena v přepravním a/nebo dodacím listě a potvrzena dopravcem. Reklamace nebude uznána, zjistí-li kupující vady zboží způsobené jeho přepravou po uplynutí 24 hodin. Přepravou poškozené zboží neodesílá kupující prodávajícímu, ale vyčká na vyzvednutí zboží dopravcem, u kterého prodávající reklamaci uplatní. Zjistí-li kupující vady zboží, musí o nich písemně informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Reklamaci zboží, požadavky na servis, event. technickou pomoc PROSÍME ZASÍLAT VŽDY PÍSEMNOU FORMOU. V písemné reklamaci kupující současně uvede, jaké právo ze záruky uplatňuje. Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději do 30 dnů stanovisko k reklamaci a v případě zjištění, že za tuto vadu odpovídá, způsob a lhůtu řešení.

V. Ochrana osobních dat a souhlas s jejich marketingovým užitím 
Kupující uzavřením jednotlivé kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP, výslovně souhlasí s tím, že obchodní společnost NÁDRŽE NA PALIVO.CZ smí pro účely vlastního marketingu zjišťovat, zpracovávat a využívat osobní data poskytnutá jí kupujícím v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, kromě jiného i vytvořením databáze zákazníků. Kupující souhlasí zejména s tím, že mu v rámci marketingových akcí pořádaných obchodní společností NÁDRŽE NA PALIVO.CZ budou faxem, e-mailem nebo srovnatelnými způsoby přenosu dat zasílány nabídky. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat.

VI. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo upravit tyto VOP v souladu s ust. § 1752 občanského zákoníku. Odchylná úprava v jednotlivých kupních smlouvách má podle ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku přednost před zněním těchto VOP. Tyto VOP se vztahují na právní vztahy vznikající při dodávkách zboží prováděných obchodní společností NÁDRŽE NA PALIVO.CZ také v případech, nebude-li uzavřena jednotlivá kupní smlouva v písemné formě; v takovém případě se nejpozději při převzetí zboží kupujícím tyto VOP považují za součást jednotlivé kupní smlouvy. Veškeré obchody mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem, bez ohledu na to, zda je kupující tuzemskou nebo zahraniční osobou. Tyto VOP se nevztahují na tzv. spotřebitelské smlouvy (viz ust. § 1810 a související ustanovení občanského zákoníku). Smluvní strany jako podnikatelé v souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku sjednávají, že se na jejich smluvní vztahy nevztahují ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

Tyto VOP nabývají účinnosti od 1. 1. 2014.

Krize v energetice a možná řešení

Aktuální palčivá témata nesouvisející pouze s energetickou krizí, budeme postupně v jednotlivých článcích prezentovat nejen pro informace, ale také s případnými řešeními pro jednotlivá odvětví. Technické dotazy a jednotlivá zadání pro pasportizaci energetického návrhu prosím směřujte na níže uvedené kontakty nebo si nás přidejte do seznamu partnerů prostřednictvím QR.


 V-CARD QR
Číst více

ReferenceZobrazit všechny reference

© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0.00 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík